Algemene voorwaarden

Stevens Entertainment & Vision
Ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09186354

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur en levering van diensten door Stevens Entertainment & Vision (afgekort SEV) met huurders gesloten en betreffende in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur en/of diensten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Stevens Entertainment & Vision, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt en of diensten afneemt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
Diensten: alle, niet onder apparatuur vallende, overige zaken zoals bijvoorbeeld transport, personeel, musici en artiesten.
3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. Het leveren van diensten geschiedt te allen tijde in overleg.
4.Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde tarieven voor verhuur en/ of levering van diensten alsmede staffel kortingen en leveringsvoorwaarden te kennen en daarmee akkoord te gaan.
Huurder dient de huurprijs bij losse verhuur te voldoen bij afhaal van de apparatuur. Bij een project, waarbij zowel apparatuur verhuur en/of transport en/of personeel geboekt wordt, dient het volledige bedrag uiterlijk 5 dagen voor aanvangsdatum van het geboekte project op onze rekening te staan, dan wel contant te zijn voldaan.
Verhuurder kan te allen tijde een borgsom aan huurder verplichten. In overleg is het in sommige situaties mogelijk om middels een door ons afgegeven factuur met betalingstermijn de betaling achteraf te voldoen. Als niet binnen de op de factuur vermelde termijn de volledige betaling heeft plaats gevonden, zal de betalingsprocedure uit handen worden gegeven aan een incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten, alsmede alle kosten welke voortvloeien uit andere maatregelen, zullen voor rekening zijn voor de huurder.
5. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en/of diensten en vervolgens van huren en/of afnemen daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd. Onder huurprijs vallen zowel de kosten voor te huren apparatuur alsmede te verlenen diensten. Uitzondering zijn de zo genaamde ‘customized goods’ deze dienen te allen tijde volledig voldaan te worden, daar deze speciaal op maat voor de geldende overeenkomst zijn aangeschaft, ingehuurd dan wel uitgevoerd.
6. Overmacht
6.a. Onder overmacht wordt in deze verstaan onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door huurder niet meer kan worden verlangd.
6.b.Onder volmacht wordt in ieder geval begrepen; Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim medewerkers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verhuurder c.q. bij verhuurders leveranciers, alsmede wanprestatie door verhuurders leveranciers waardoor verhuurder haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen.
7. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bankafschrift niet ouder dan 14 dagen.
8. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader. Huurder is verplicht ten alle tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.
9. Werking
\ 9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
10. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
11. Verzekeringen
11.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend te zijn met het feit dat het door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het gehuurde wordt overgedragen aan huurder door verhuurder tegen welke vorm van schade of diefstal dan ook.
11.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.
12. Schade
12.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder .
12.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met draden vanaf de bovenplint. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of vloerbedekkingdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.
12.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
13. Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
14. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.
15. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
16. BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek en/of vertoning van beeldmateriaal in welke vorm dan ook, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek of beeldmateriaal, waarbij dit ten gehore brengen of zichtbaar maken en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.
17. AANVULLENDE INFORMATIE
Indien gebruik wordt gemaakt van door verhuurder geleverde confettimachines, dient huurder zelf zorg te dragen voor het opruimen van alle restanten van confetti en/of streamers.
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij tegenvallende resultaten beïnvloed door weersomstandigheden. Noch kunnen door huurder hiervoor kosten in mindering gebracht worden.